VLADA U DŽEPU GRAĐANA: Donijeta odluka o osjetnom poskupljenju liječenja!

bolnica

Na svojoj sjednici u srijedu Vlada će usvojiti izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kojim će poskupiti liječenje za pacijente i to na dva načina.

O tome se pričalo, a sada se uvodi naknada za sve one pacijente koji zatraže hitnu medicinsku pomoć, a utvrdi se da im takva nije bila potrebna. Koliko će ti pacijenti platiti to će biti utvrđeno naknadno, a utvrdit će Upravno vijeće HZZO-a.

Podiže se i sa 60 na 90 posto proračunske osnovice, odnosno s 2000 kuna na gotovo 3000 kuna maksimalni iznos sudjelovanja pacijenata u troškovima liječenja.

Ova poskupljenja, koja su izravni udar na građane, Vlada pojašnjava:

“Ovim zakonskim prijedlogom predlažu se mjere za uravnoteženje financijskog poslovanja obveznog zdravstvenog osiguranja povećanjem maksimalnog iznosa sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite sa 60,13% proračunske osnovice na 90,20% proračunske osnovice, čime će se, uz ostale reformske mjere, postići održivost zdravstvenog sustava.

Naime, u 2013. godini cijene zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja linearno su smanjene za gotovo 30%, a tijekom 2014. i 2015. godine višekratno su povećavane kako bi u cijeni zdravstvene zaštite bio uračunat realan trošak lijekova, materijala i rada, posebice u dijelu specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite što je rezultiralo povećanim rashodom sredstava na ime troškova najskuplje zdravstvene zaštite.

Budući da propisani iznos sudjelovanja od 20% pune cijene zdravstvene zaštite nominalno daleko premašuje maksimalno propisani iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite od 60,13 proračunske osnovice, odnosno 2.000,00 kuna, zbog čega se propisani maksimalni iznos sudjelovanja pokazuje nerealnim u odnosu na nastalu situaciju.

Također, kao jedna od mjera racionalizacije korištenja zdravstvene zaštite ovim zakonskim prijedlogom predlaže se obvezati osiguranu osobu na plaćanje naknade za pregled u hitnom bolničkom prijamu koji je obavljen na zahtjev osigurane osobe i to u slučaju kada se pregledom ne ustanovi indikacija za hitnu medicinsku pomoć u smislu Zakona, a koja podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti za život i zdravlje. Iznos naknade utvrđuje općim aktom Upravno vijeće Zavoda uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravlje.”