UPRAVA BRODOSPLITA: Ovo je istina o izgradnji obalno ophodnih brodova

Budući su posljednjih dana objavljeni brojni članci o izgradnji obalno ophodnih brodova, zbog interesa javnosti iz Brodosplita su poslali priopćenje u želji da rasvijetle sve činjenice vezane za njihovu gradnju.

U priopćenju se kaže:

Ugovor o gradnji 1+4 Obalna ophodna broda potpisan je nakon međunarodnog natječaja između Naručitelja MORH i Graditelja Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. u prosincu 2014. godine. Prvi brod, tj. prototip koji je morao proći kompletno reprojektiranje i vrlo složena i detaljna ispitivanja isporučen je u prosincu 2018. Sve okolnosti gradnje i testiranja već su ranije komunicirane javno, te je prototip nakon kompletnog reprojektiranja ocijenjen vrhunskim ocjenama od korisnika Hrvatske ratne mornarice, odnosno njene Obalne straže. Posebno je efikasan u nepovoljnim vremenskim uvjetima, odnosno jakoj buri i visokom moru, zbog čega se u akcijama traganja i spašavanja redovito poziva i obalna straža s brodom OOB-31 ”Omiš”.

Dodatkom 4 osnovnog Ugovora tek 17.02.2020. godine dan je nalog Naručitelja za gradnju brodova u seriji. Isti se grade paralelno, te je za praćenje planirane dinamike gradnje bilo nužno osigurati dovoljno sredstava u proračunu, zbog čega se čekalo s početkom gradnje oko godinu dana.

Analizom troškova gradnje (energija, rad, materijali) izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka (obostrano prihvaćenog) od sklapanja ugovora 02.12.2014. do sklapanja „Dodatka 4“ dana 17.02.2020. utvrđen je porast u visini od 21,85%, da bi isti vještak analizom do 01.02.2022. godine izradio nalaz kojim utvrđuje porast tih istih troškova u visini od 79,03%. Analiza sudskog vještaka nakon 01.02.2022. do danas za sada nije rađena. Trenutna tržišna vrijednost ovakvih obalno ophodnih brodova na svjetskom tržištu je oko 20-ak milijuna eura, što je 2,5 puta više nego 2014. godine.

Fizička gotovost brodova iz Ugovora i postotak plaćanja je sljedeći:

• Prvi brod (prototip) je 100% gotov i isporučen, a plaćeno je 97% njegove vrijednosti iz 2014. godine.
• Drugi brod je fizički gotov 86%, a plaćeno je 77% njegove vrijednosti iz 2014 godine.
• Treći brod je gotov 73% fizički gotov, a plaćeno je 64% njegove vrijednosti iz 2014 godine.
• Četvrti brod je fizički gotov 64%, a plaćeno je 58% njegove vrijednosti iz 2014 godine.
• Peti brod je fizički gotov 58%, a plaćeno je 58% njegove vrijednosti iz 2014 godine.

Ukupan prosjek fizičke gotovosti svih ugovorenih brodova je 76%.

Do sada je plaćeno 70% ukupne vrijednosti ugovora i to prema cijenama iz 2014., dok prema stvarnim troškovima, zbog proteka vremena taj iznos pokriva samo 47%. Gledajući samo brodove u seriji do sada je plaćeno samo 35,19% njihove troškovne vrijednosti na dan 01.02.2022. a dok im je prosječna gotovost 70%.

Razlika u plaćenom i stvarnim troškovima svih izvršenih radova do sada iznosi preko 120 milijuna HRK, pa je nemoguć i neodrživ nastavak gradnje po cijenama iz 2014. godine. I dužnost uprave (prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima) je štititi poslovanje društvo kojim upravlja.

Potpisano je do sada ukupno 5 (pet) Dodataka osnovnom Ugovoru. Dva od njih se odnose na korekciju ugovornog iznosa i to jedan na smanjenje ugovornog iznosa radi odustajanja Naručitelja od dijela Ugovorene specifikacije, a drugi na povećanje ugovornog iznosa u visini 10% (Naručitelj to ograničava radi primjene Zakona o javnoj nabavi koji je bio važeći na dan sklapanja Ugovora, unatoč činjenici da je i Nalazom vještaka utvrđena promjena u visini 21,85%). Plaćanje ove razlike Dodatkom 5 ugovoreno je tek na isporuci drugog, trećeg i četvrtog broda u seriji. Dakle do sada nije bilo plaćanja nikakve korekcije cijene na više.

Prema Zakonu o obveznim odnosima Graditelj može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i dana kad su radovi prema ugovoru trebali biti završeni, a bez njegova utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova. Prema istom Zakonu naručitelj ima pravo i ne prihvatiti povećanje cijena, ali tada se ugovor raskida i naručitelj pokriva troškove do tada. Odlukom Vlade RH donijeta je odluka da se povećanje cijena prihvati umjesto da se ide u raskid ugovora.

Ugovorni graditelj Obalno ophodnih brodova je Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. koje posluje redovito. Jamstvo za dovršetak gradnje svih 4 brodova u seriji je samo osiguranje potrebnih financijskih sredstava, poštujući Zakon o obveznim odnosima koji regulira promjene na tržištu u slučaju nepredviđenih okolnosti, te između ostalog i Zaključaka Vlade RH od 30.09.2021. i 21.06.2022. Brodovi su vlasništvu Graditelja i gradnju nije moguće nastaviti negdje drugdje.

Graditelj o svim aspektima realizacije ovog projekta kontinuirano informira Naručitelja na način kako je to Ugovorom definirano. S poslovne strane Graditelj isto tako kontinuirano predlaže i inicira potrebne sastanke na kojima se mogu u direktnom kontaktu i razgovoru dati sve moguće informacije i prijedlozi nužnih aktivnosti, sve u cilju uspješnog okončanja projekta. Naručitelj diktira tempo sastanaka, prihvaćanje istih kao i provedbu potrebnih aktivnosti.