AMANDMANI NA PRORAČUN: Ovo su prijedlozi nezavisnog zastupnika Ivice Lovrića

Nezavisni gradski vijećnik Ivan Lovrić uputio je na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu nekoliko amandmana.

U svom priopćenju napominje kako prva tri amandmana govore o obnovi zagrebačkih škola poslije potresa, a posebno se odnose na kvalitetu odgojno-obrazovnog rada i sigurnost učenika te svih onih koji svakodnevno borave u zagrebačkim školama.

Lovrić je ovako sažeo svoje amandmane:

AMANDMAN I. odnosi se na potrebu osiguranja sredstava za hitne radove na sanaciji oštećenja nastalih u potresu na objektu Škole za klasični balet – II. faza.

Zgrada Škole za klasični balet oštećena je u potresu i spada u 13 najteže oštećenih škola. Na objektu su izvedeni radovi I. faze hitne sanacije, izrađena je projektna dokumentacija, proveden postupak javne nabave i sklopljen Ugovor o izvođenju radova II. faze hitne sanacije – cjelovite obnove. Radovi nikad nisu započeli i Ugovor je, prema raspoloživim informacijama, raskinut! Stoga se za izvedbu cjelovite obnove zgrade Škole za klasični balet predlaže osigurati početna sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura.

AMANDMAN II. odnosi se na osiguranje sredstava za II. fazu obnove/sanacije oštećenja nastalih u potresu na objektu XVIII. Gimnazije i OŠ Ivana Gorana Kovačića.

Školska zgrada u kojoj djeluju navedene škole oštećena je i u Zagrebačkom i u Petrinjskom potresu, nakon kojih je sanirana i dovedena u prvobitno stanje. Nakon toga je izrađen Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji je rezultirao Zaključkom: “…da je sve diletacije škola potrebno konstruktivno ojačati u skladu s trenutno važećim normama,  zakonima, propisima i pravilnicima. Potrebno je povećati potresnu otpornost konstrukcija svih diletacija i nadomjestiti armaturu u stupovima i/ili preraspodijeliti potresno djelovanje uvođenjem krutih jezgri.

Na osnovu zabilježenih oštećenja uzrokovanih potresom i trenutnog stanja postojećih nosivih konstrukcija, sve diletacije škola su prihvatljive  za cjelovitu obnovu!”

Nakon ovakvog nalaza statičara izrađen je projekt sanacije, proveden postupak javne nabave i sklopljen je Ugovor za izvođenje radova. Radovi nikad nisu započeli i Ugovor je, prema raspoloživim informacijama, raskinut. Stoga se za sanaciju oštećenja nastalih na objektu XVIII. Gimnazije u kojoj djeluje i OŠ Ivana Gorana Kovačića predlaže osigurati početna sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura.

AMANDMAN III. odnosi se na potrebu osiguranja sredstava za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinskih konstrukcija odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba i to za 219 objekata sagrađenih prije 1981. godine.

Nakon potresa koji su pogodili Grad Zagreb 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2022., iako su poduzete sve potrebne radnje kojima su otklonjene sigurnosne ugroze te temeljem kojih je omogućeno vraćanje vrtića i škola u njihovo prvobitno stanje prije potresa, kao i ojačavanje konstrukcije onih zgrada koje su pretrpjele značajnija oštećenja u potresu, nije se mogla utvrditi stvarna otpornost zgrada na eventualna buduća potresna djelovanja. S obzirom na to, nužno je obaviti sve radnje koje su propisane Pravilnikom o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kako bi se izradio Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinskih konstrukcija odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba.

Tehničkim propisom o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (IIIN 75120) propisano je da se za zgrade javne namjene (škole, vrtići) zahtijeva razina obnove – Razina 3: pojačanje konstrukcije. Brzim pregledom nakon potresa ne može se dati odgovarajuća procjena seizmičkog kapaciteta postojeće konstrukcije te postoje dvojbe o potrebi za istražnim radovima, kao i korištenjem arhivske dokumentacije kao relevantne za ocjenu postojećeg stanja.

Iz navedenih razloga, a kako bi se odgovorilo na sigurnosne izazove uzrokovane potresom, potrebno je izraditi Elaborat ocjene za sve odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb, a koje su izgrađene prije 1981. godine kada je Pravilnik stupio na snagu. Navedenim pravilnikom značajno su povećana propisana proračunska djelovanja kojima se proračunava utjecaj potresa na građevine. Također, intencija je provjeriti sve zgrade odgojno-obrazovnih ustanova u pogledu potresne otpornosti, što znači da se trebaju obuhvatiti i one građevine koje su izgrađene u periodu od 1981. do 2011 . godine kada je RH prihvatila europske norme (EC8). Za građevine sagrađene nakon 2011. godine smatra se da je potresna otpornost građevine definirana Glavnim projektom i Uporabnom dozvolom te da te građevine imaju potresnu otpornost Razine 4.

Nakon izvršenih detaljnih pregleda, kao i izrade ocjena stanja od strane ovlaštenog neovisnog inženjera građevine, izrađene su Upute o sanaciji za svaku pojedinu zgradu na kojoj su utvrđena oštećenja konstruktivnih elemenata. Manja površinska oštećenja, oštećenja nekonstruktivnih elemenata i sl. sanirana su na nivou obrtničkih radova pod kontrolom ovlaštenog nadzornog inženjera, Uputom o sanaciji utvrđen je način obnove dijelova zgrade u slučaju lokalne sanacije bez potrebe za izradom projektne dokumentacije (uklanjanje prijetećih dijelova konstrukcije bez potrebe za izradom projekta, zamjena pokrova na oštećenim otvorenim krovištima, oštećenim zabatnim zidovima i dimnjacima te sličnim nestabilnim dijelovima konstrukcije).

Nakon izrađenih Uputa o sanaciji, provedene su sve potrebne aktivnosti kako bi se od navedenih 175 zgrada, 162 zgrade obnovila do 7. rujna 2020., sukladno tada važećim zakonskim i podzakonskim aktima u okviru izvanrednog održavanja građevine (Zakon o gradnji NN 125119 i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/8, 36/19, 98/19 i 31/20).

Stoga, nameće se nužnost utvrđivanja statičke otpornosti na potres svih odgojno-obrazovnih objekata izgrađenih prije 2011. godine (izuzetak su oni objekti, njih 13, koji su već cjelovito obnovljeni ili će biti obnovljeni u doglednom razdoblju). S obzirom na to, predlažem da se u 2023. godini izrade elaborati ocjene postojećeg stanja građevinskih konstrukcija odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba, koje su izgrađene prije 1981., i kojih je ukupno 219.

AMANDMAN IV. odnosi se na potrebu osiguranja novih smještajnih kapaciteta domova za starije na području Grada Zagreba, što je gorući problem i potreba građana, stoga se u 2023. predlaže osigurati početna sredstva za izradu projektne dokumentacije i gradnju doma za starije osobe u istočnom dijelu Grada Zagreba, u iznosu od 1.500.000,00 eura.

Prijedlogom programa kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. za objekte socijalne skrbi planirana su sredstva u iznosu od svega 1.705.000,00 eura.

Gradska skupština Grada Zagreba na 17. sjednici, 10. studenoga 2022., donijela je Zaključak kojim zadužuje gradonačelnika za poduzimanje svih potrebnih aktivnosti, uključujući i osiguranje odgovarajućih financijskih sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2023., u svrhu osiguranja novih smještajnih kapaciteta domova za starije osobe na području Grada Zagreba povećanjem kapaciteta postojećih domova za starije osobe (dogradnjom), izgradnjom novih domova za starije osobe i/ili uzimanjem u zakup odgovarajućih objekata, odnosno iznalaženje drugih primjerenih rješenja, a radi ostvarenja navedenog cilja, na način da se osigura smještaj za nove korisnike u zapadnom, odnosno južnom, kao i u istočnom dijelu Grada Zagreba.

Prema rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine, u Gradu Zagrebu živi skoro 160.000 osoba u dobi od 65 i više godina, što čini 20,6% ukupne zagrebačke populacije. U 2011. godini taj udio iznosio je 17,3%. Navedeno ukazuje da postoji prijeka potreba za unapređenjem i jačanjem postojećih resursa koji su trenutno nedostatni, a u svakodnevnoj percepciji građana Grada Zagreba sinonim su za dugotrajno, gotovo desetogodišnje čekanje na smještaj.

Istočni dio Grada posebno je potkapacitiran u tome segmentu, stoga se predlaže da se u blizini zdravstvenih ustanova KBC Zagreb, KB Dubrava, Dom zdravlja Zagreb-Istok, radi dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, osiguraju početna sredstva za izradu projektne dokumentacije i gradnju doma za starije osobe.